Untitled Document
Untitled Document
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวม มาตรา 7 / มาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตรา 7 (1) - (3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7 (5)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved