ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ